Všeobecná časť - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecná časť

O karate > Skúšobný poriadok
Všeobecné ustanovenia
Stupne technickej vyspelosti v karate vyjadrujú súbor pohybových zručností zvládnutých cvičencom s ohľadom na ich technické prevedenie a funkčnosť bojovej aplikácie. Prínos cvičenca pre rozvoj karate ako športového odvetvia, bojového umenia, pochopenia základných filozofických princípov z ktorých karate čerpá, znalosti jeho vývoja a histórie ale aj morálnych vlastností cvičenca. Skúšky na STV môže absolvovať cvičenec ktorý trénuje stanovený čas pričom musí byť dodržaný časový odstup medzi jednotlivými skúškami, pri STV Dan musí spĺňať stanovený vek.

Stupne technickej vyspelosti rozdeľujeme na:
A/ žiacke stupne ..................... kyu    
B/ majstrovské stupne ............. Dan

Udeľovanie stupňov technickej vyspelosti
Stupne technickej vyspelosti majú právo udeľovať:
A/ skúšobný komisár priamo menovaný orgánom SZK, alebo orgán karate ktorému SZK tieto právomoci delegoval ( regionálny zväz, zväz štýlu ).
B/ komisia zložená z najmenej 3 skúšobných komisárov menovaných podľa bodu A.

Skúšobní komisári
a/ Sú menovaní príslušnými orgánmi karate na obdobie jedného kalendárneho roku.
b/ Sú menovaní z radov najvyspelejších karatistov, ktorí spĺňajú kritéria technickej vyspelosti, teoretických znalostí, morálnych vlastností a veku minimálne 26 rokov.
c/ Pri menovaní skúšobného komisára do jednotlivých tried sa postupuje v zhode ako pri školení a udeľovaní trénerských stupňov od 1. až 5 stupeň = pri skúšobných komisároch od najnižšej 3B triedy po najvyššiu 1.A za dodržania dole stanovených kritérií. Zvýšenie kvalifikácie skúšobného komisára je možné po uplynutí 3 rokov činnosti v udelenej kvalifikačnej triede skúšobného komisára.
d/ Evidenciu všetkých skúšobných komisárov vedie SZK, orgány karate ktoré menovali skúšobných komisárov sú povinné po ich vymenovaní obratom zaslať zoznam skúšobných komisárov s uvedením všetkých náležitostí predsedovi Registračnej komisie Danov SZK.

Kritériá pre rozdelenie skúšobných komisárov do tried:

TriedaSTV a minimálny vekTrénerská kvalifikácia* získaná do 01.12.2008Trénerská kvalifikácia* získaná po 01.12.2008Kompetentný skúšať
I.A
min. 5.Dan
41 rokov
min. II. triedamin. 2. stupeňv komisii:
1.Dan až 7.Dan
samostatne:
9.kyu až 1.kyu
I.B
min. 4.Dan
38 rokov
min. II. triedamin. 2. stupeňv komisii:
1.Dan až 4.Dan
samostatne:
9.kyu až 1.kyu
II.A
min. 3.Dan
35 rokov
min. II. triedamin. 2. stupeňv komisii:
1.Dan až 3.Dan
samostatne:
9.kyu až 1.kyu
II.B
min. 2.Dan
32 rokov
min. III. triedamin. 1. stupeňv komisii:
1.kyu až 2.Dan
samostatne:
9. kyu až 3.kyu
III.A
min. 1.Dan
29 rokov
min. III. triedamin. 1. stupeňv komisii:
2.kyu až 1.Dan
samostatne:
9.kyu až 3.kyu
III.B
min. 1.Dan
26 rokov
min. III. triedamin. 1. stupeňv komisii:
4.kyu až 1.kyu
samostatne:
9.kyu až 5.kyu
*Poznámka:
1* Stupeň trénerskej kvalifikácie je potrebné uvádzať v jej originálnom znení v zmysle legislatívy platnej v čase jej získania, tak ako je uvedený na potvrdení resp. diplome o jej získaní!
2* Skúšobné komisie musia byť minimálne trojčlenné a musia spĺňať uvedené kritéria v tabuľke.

Povinnosti skúšobného komisára
1.    Zodpovedne a čestne vykonávať svoju funkciu.
2.    Skúšky vykonávať podľa skúšobného poriadku SZK a podľa doplnku skúšobného poriadku príslušného štýlu karate.
3.    Objektívne hodnotiť predvedené schopnosti a zručnosti cvičencov.
4.    Oznámiť výsledok skúšok a zaevidovať ich do preukazu SZK.

Skúšobné a homologizačné poplatky
Skúšobné poplatky sú výhradným majetkom organizátora skúšok. Výšku skúšobných poplatkov schvaľuje VV SZK, regionálny a štýlový zväz, klub.
V prípade homologizácie jednotlivých udelených STV ktoré neboli vykonané v rámci pôsobnosti SZK sú poplatky pri homologizácii nasledovné:
STV   7.až 1.kyu 25€
STV   1.až 3.Dan 50€
STV   4.až 7.Dan 100€
Žiadateľ o homologizáciu STV v rámci SZK je povinný zaslať predsedovi Registračnej komisie žiadosť o homologizáciu s uvedením v ktorej organizácii mu bol stupeň udelený, fotokópiu dokumentu o udelní a fotokópiu o úhrade homologizačného poplatoku na účet SZK. VV SZK posúdi žiadosť a rozhodne o jej homologizácii, preseda RegK oznámi žiadateľovi schválenie/neschválenie jeho žiadosti.

Evidencia skúšok
Ak cvičenec absolvuje skúšku úspešne, skúšobný komisár zaeviduje udelené STV do preukazu SZK. Zároveň môže príslušný orgán vydať cvičencovi osvedčenie (diplom, certifikát) o tom, že je nositeľom príslušného STV. Priebeh skúšky je povinný skúšobný komisár zaevidovať do príslušného protokolu orgánu karate. Protokoly zo skúšok STV Dan je organizátor skúšok povinný zaslať do 14-tich dní od vykonania skúšok na adresu predsedu Registračnej komisie SZK. Po splnení týchto podmienok bude udelený STV Dan zverejnený v databáze Danov SZK.

Pôsobnosť skúšobného poriadku
Všeobecnou a technickou časťou Skúšobného poriadku sa musia riadiť všetky orgány karate v SZK.  

Špeciálna časť spoločná pre všetky štýly karate

Skúšaný je počas skúšky povinný vykonať techniky, ktoré určí skúšobný komisár z techník určených skúšobným poriadkom SZK a doplnkom skúšobného poriadku príslušného štýlu karate, ktorý je jeho súčasťou. Skúšobný poriadok štýlu stanovuje ďalšie podmienky pre udelenie STV ( sebaobranné prvky, kata a formy kumite vlastné pre daný štýl...).
-  Skúšaný vykonáva techniky samostatne. Povel na začatie cvičenia dáva skúšobný komisár.
-  Postoje pre vykonanie techník Kihon určia jednotlivé štýly – sú súčasťou skúšobného poriadku.
-  Skúšaný pri vykonávaní techník Kihon v BP alebo ZD, po vykonaní desiatich techník (kombinácií) zmení postoj z ľavého za pravý, pokiaľ skúšobný komisár nepreruší cvičenie, alebo neurčí iný počet techník.
- Skúšaný pri vykonávaní techník Kihon Ido vykonáva päť techník alebo kombinácií vpred, po mawate vykoná ďalších päť vzad.
 
Minimálne čakacie lehoty a podmienky na skúšky STV kyu
Uvedené čakacie doby medzi skúškami STV kyu sú určené VV SZK.

kyuminim. doba trénovania a čakacia doba od udeleného STV
9.kyu3 mesiace
8.kyu4 mesiace
7.kyu
4 mesiace
6.kyu
4 mesiace
5.kyu5 mesiacov
4.kyu5 mesiacov
3.kyu5 mesiacov
2.kyu6 mesiacov
1.kyu8 mesiacov
1.Dan10 mesiacov
* Pri mimoriadnej vyspelosti skúšaného cvičenca je možné udeliť STV o dva stupne vyšší. Táto zásada platí len do STV 5.kyu.

Podmienky pre udelenie technického stupňa Dan WKF
1.   WKF v dokumente Dan Grade Regulation delegovala právomoci Národným federáciám právomoc udeľovania technických stupňov od 1. Dan po 10. Dan za dodržania nižšie stanovených podmienok.
2.   Národná federácia môže udeliť alebo certifikovať stupeň Dan len členom svojej Národnej federácie.
3.   Udelené technické stupne Dan Národnou federáciou nepodliehajú schvaľovaniu a homologizácii VV WKF.
4.   Všetky stupne vyspelosti Dan udelené NF však môžu byť homologizované prostredníctvom WKF. WKF vystaví certifikát Dan, ktorý je potvrdený podpisom prezidenta WKF a prezidenta SZK. Podmienkou pre vystavenie certifikátu Dan WKF je zaslanej žiadosti prostredníctvom NF a zaplatenie určeného homologizačného poplatku.
Danminimálny vek skúšanéhominimálna doba trénovania
1.Dan15 rokov3 roky
2.Dan17 rokov2 roky od 1.Danu
3.Dan20 rokov3 roky od 2.Danu
4.Dan24 rokov4 roky od 3.Danu
5.Dan29 rokov5 rokov od 4.Danu
6.Dan35 rokov6 rokov od 5.Danu
7.Dan42 rokov7 rokov od 6.Danu
#8.Dan
udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
#9.Dan
udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
#10.Dan
udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
# Znamená že udelenie týchto technických stupňov podlieha pod právomoc VV SZK.
* Výnimočné udelenie vyššieho STV Dan ( bez skúšok) schvaľuje VV SZK.

Organizácia skúšok
A/ Skúšky STV kyu organizuje SZK, regionálny a štýlový zväz, klub. Termín skúšky musí byť oznámený 14 dní vopred.
B/ Skúšky STV Dan organizujú a vykonávajú skúšobné komisie schválené VV SZK, regionálnymi a štýlovými zväzmi.
* Skúšok STV Dan organizovaných skúšobnou komisiou schválenou VV SZK sa zúčastňujú členovia SZK ktorý spĺňajú podmienky stanovené týmto skúšobným poriadkom.
** Skúšok STV Dan organizovaných regionálnymi a štýlovými zväzmi sa zúčastňujú len členovia príslušného regionálneho, štýlového zväzu.
*** Skúšok STV Dan organizovaných regionálnym, štýlovým zväzom karate sa môžu zúčastniť aj členovia iných regionálnych, štýlových zväzov za predpokladu že im ich účasť na skúškach povolí príslušný regionálny, štýloví zväz karate.
C/ Organizátor skúšky musí zabezpečiť také skúšobné komisie/komisárov, ktoré/rí spĺňajú podmienky stanovené týmto skúšobným poriadkom.
D/ Ak sa člen SZK zúčastnil skúšok v zahraničí, oprávnenosť skúšky posúdi VV SZK po predložení potvrdenia o skúške.
E/ Skúška nadobúda platnosť schválením príslušného zväzu.
F/ V prípade pochybnosti o právoplatnosti skúšok môže byť výsledok skúšky anulovaný príslušným zväzom.

Priebeh skúšky
A/ Priebeh skúšky riadi skúšobný komisár alebo predseda skúšobnej komisie.
B/ Každá skúška začína a končí spoločným ceremoniálom.
C/ Každý cvičenec musí mať v preukaze SKZ známku za príslušný kalendárny rok potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako jeden rok.
D/ Cvičenci sa zúčastňujú skúšok v karate gi, ktoré vyhovuje všetkým zásadám etikety karate, s označením príslušného STV.
E/ Priebeh skúšky musí byť dôstojný a výsledok skúšky musí byť adekvátny predvedeným znalostiam a schopnostiam.
F/ V kompetentnosti skúšobného komisára je rozhodnúť o prítomnosti osôb v skúšobnej miestnosti.
G/ Skúšky na STV Dan sú neverejné.

Menovanie skúšobných komisárov
1.    Skúšobných komisárov I.A a I.B triedy schvaľuje VV SZK.
2.    Skúšobných komisárov II.A, II.B, III.A a III.B triedy schvaľujú regionálne, štýlové zväzy.
3.    Skúšky na STV Dan vykonávajú skúšobné komisie schválené VV SZK, regionálnym alebo štýlovým zväzom podľa schválených postupov uvedených v tomto poriadku.
4.    Pôsobnosť skúšobných komisárov:
I. triedy         - vo všetkých kluboch a orgánoch SZK
II.-III. triedy  - v kluboch karate za splnenia podmienok regionálneho, štýlového zväzu.
5.    Menovanie skúšobných komisárov orgánmi zväzu je vždy k 1. januáru a je platné po uhradení licenčného poplatku. Zoznam skúšobných komisárov je zverejnený na internetovej stránke SZK www.karate.sk v Registračnej komisii STV/Dan.  Výšku licenčného poplatku skúšobného komisára stanovuje SZK a platí pre skúšobných komisárov všetkých tried. Skúšobný komisári všetkých tried, ktorých menoval VV SZK, uhradia licenčné poplatky na účet SZK. V prípade menovania skúšobného
komisára II. – III. triedy regionálnym alebo štýlovým zväzom je poplatok odvedený na účet tohto orgánu.
6.    V prípade porušenia ustanovení skúšobného poriadku, etikety karate ako i zákonných noriem občana SR môže byť do doby prerokovania priestupku riadiacim orgánom SZK skúšobnému komisárovi pozastavená činnosť. Pozastavenie činnosti skúšobnému komisárovi písomne oznámi predseda ReK SZK.

Práva skúšobného komisára
1.    Vykonávať skúšky technickej vyspelosti podľa udelenej triedy.
2.    Úhrada cestovných nákladov a odmeny za vykonanie skúšok (upresňujú ekonomické smernice SZK).
3.    Skúšobný komisár musí byť včas oboznámený s termínom a miestom konania skúšok, najmenej 14. dní pred konaním. V prípade vážnych dôvodov sa musí včas ospravedlniť a umožniť nominovanie náhradníka.
4.    Výber techník podľa skúšobného poriadku na príslušný technický stupeň a nižšie STV.
5.    Vyžadovať od účastníkov skúšok dodržiavanie etiky a etikety karate.
6.    Viesť evidenciu výsledkov skúšky v príslušnom formulári.
7.    Je zodpovedný za dodržiavanie čakacích lehôt na jednotlivé STV a všetkých náležitostí skúšky.
8.    Absolvovať skúšky v karate gi.


Schválené VV SZK dňa 05.01.2018                                     Peter BAĎURA v.r.
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky