Technická časť - Karate klub URAKEN Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technická časť

O karate > Skúšobný poriadok
Technická časť skúšobného poriadku určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupne technickej vyspelosti. Skúšobný komisár je oprávnený preveriť cvičenca nielen z vedomostí vyžadovaných na príslušný STV, ale aj z náplne akéhokoľvek predchádzajúcehoo STV.
Ďalej môže skúšobný komisár určiť upresňujúce techniky, aplikácie a akcie, ktoré umožnia komplexne zhodnotiť predvedený výkon cvičenca. Upresňujúce techniky však musia korešpondovať s nárokmi požadovanými na príslušný STV.


Použité skratky spôsobu premiestňovania

SA          Suri aši – posun, pohyb začína predná noha (v smere pohybu)
CA          Cugi aši - posun, pohyb začína zadná noha (v smere pohybu)
AyA        Ayumi aši – premiestňovanie s prekročením
TS          Tai sabaki – pohyb do boku
TH         Tai hiraki – zakročenie, alebo vykročenie s obratom o 90o

Použité skratky postojov

SD       Sančin dači
SHD     Šiko dači
ZD       Zenkucu dači
NAD     Neko aši dači
BP        Bojový postoj
HD       Heiko dači
UHD     Uči hači dači

Vyžadované znalosti na jednotlivé technické stupne

Priebeh skúšky
KIHON:
Každú techniku vykonáva cvičenec na povel skúšobného komisára opakovane za sebou a s maximálnou koncentráciou dovtedy, kým skúšobný komisár nedá povel na ukončenie cvičenia.
KIHON IDO:
Každú techniku, resp. kombináciu vykonáva cvičenec opakovane za sebouv jednom smere 5-krát. Poslednú ukončí s kiai. Po piatej technike vykoná mawate (obrat) a pokračuje 5-krát do východzieho postavenia.
KUMITE:
Každú útočnú a obrannú techniku a kombináciu vykonávajú cvičenci 5-krát.
SEBAOBRANA (STV 1.- 7. Dan):
Štýly karate zaradia do špeciálnej časti skúšok na STV DAN sebaobranné prvky.


Pri skúške na ďalší vyšší technický stupeň STV sa môžu skúšať všetky kata a techniky z nižších STV
Karate klub URAKEN Zvolen
Ružová 1359/45
96001 Zvolen, Slovensko
tel.:
0910 236 309
0944 156 151
e-mail:
milan.olsiak.karate @ gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky