Karate klub URAKEN Zvolen


Prejdi na obsah

Tech. časť

O karate > Skúšky

SKÚŠOBNÝ PORIADOK - TECHNICKÁ ČASŤ

Technická časť skúšobného poriadku určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupne technickej vyspelosti. Skúšobný komisár je oprávnený preveriť cvičenca nielen z vedomostí vyžadovaných na príslušný STV, ale aj z náplne akéhokoľvek predchádzajúcehoo STV.
Ďalej môže skúšobný komisár určiť upresňujúce techniky, aplikácie a akcie, ktoré umožnia komplexne zhodnotiť predvedený výkon cvičenca. Upresňujúce techniky však musia korešpondovať s nárokmi požadovanými na príslušný STV.

Vyžadované znalosti:

Žiacke stupne:

Majstrovské stupne:


1.Dan
Priebeh skúšky:
KIHON:
Každú techniku vykonáva cvičenec na povel skúšobného komisára opakovane za sebou a s maximálnou koncentráciou dovtedy, kým skúšobný komisár nedá povel na ukončenie cvičenia
KIHON IDO:
Každú techniku, resp. kombináciu vykonáva cvičenec opakovane za sebouv jednom smere 5 krát. Poslednú ukončí s kiai. Po piatej technike vykoná mawate (obrat) a pokračuje 5 krát do východzieho postavenia.
KUMITE:
Každú útočnú a obrannú techniku a kombináciu vykonávajú cvičenci 5 krát.

Vysvetlivky skratiek:
HD - heiko dači
UHD - uči hačidži dači
SHD - šiko dači
ZAD - zuriaši dači
ZD - zenkutsu dači
BP - bojový postoj
NAD - nekoaši dači
SD - sančin dači

Slovník terminológie:
ayumi aši - chôdza so striedaním polohy nôh
cugi aši - posun bez zmeny postavenia nôh, pohyb začína zadná noha
suri aši - posun bez zmeny postavenia nôh, pohyb začína predná noha

Smery:
MAE - vpred
YOKO - nabok
UŠIRO - vzad

Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu