Karate klub URAKEN Zvolen


Prejdi na obsah

Skúš. poriadok

O karate > Skúšky

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

( schválený Slovenským zväzom karate )

Všeobecná časť


Všeobecné ustanovenia:
Stupne technickej vyspelosti v karate vyjadrujú súbor pohybových zručností zvládnutých cvičencom s ohľadom na ich technické prevedenie a funkčnosť bojovej aplikácie. Prínos cvičenca pre rozvoj karate ako športového odvetvia, bojového umenia, pochopenia základných filozofických princípov z ktorých karate čerpá, znalosti jeho vývoja a histórie ale aj morálnych vlastností cvičenca.

Stupne technickej vyspelosti rozdeľujeme na:

A/ žiacke stupne ..................... kyu
B/ majstrovské stupne ............. Dan

Udeľovanie stupňov technickej vyspelosti
Stupne technickej vyspelosti majú právo udeľovať:
A/ skúšobný komisár priamo menovaný orgánom SZK, alebo v SZK registrovaný orgán karate ktorému boli tieto právomoci delegované (regionálny zväz, zväz štýlu).
B/ komisia zložená z najmenej 3 skúšobných komisárov menovaných podľa bodu A


Skúšobní komisári
a/ Sú menovaní príslušnými orgánmi karate na obdobie jedného kalendárneho roku.
b/ Sú menovaní z radov najvyspelejších karatistov, ktorí spĺňajú kritéria technickej vyspelosti, teoretických znalostí, morálnych vlastností a veku minimálne 22 rokov.
c/ Zvýšenie kvalifikácie skúšobného komisára je možné po uplynutí 3 rokoch činnosti v udelenej kvalifikačnej triede skúšobného komisára.
d/ Evidenciu všetkých skúšobných komisárov vedie SZK, všetky zložky registrované v SZK ktoré menovali jednotlivých skúšobných komisárov sú povinné po ich vymenovaní obratom zaslať ich zoznam auvedením všetkých náležitostí predsedovi akreditačnej komisie SZK.
e/ Spôsob a kompetencie vykonávania skúšok 8.kyu až 4.Dan, po dohode upresňujú registrované regionálne a štýlové zväzy.


Kritériá pre rozdelenie skúšobných komisárov do tried


Trieda

STV
a minimálny vek

Trénerská kvalifíkácia*
získaná do 1.12.2008

Trénerská kvalifíkácia*
získaná po 1.12.2008

Kompetentný skúšať

I.A

min. 5.Dan
40 rokov

min. II.tireda

min. 2.stupeň

v komisii: 4.Dan - 7.Dan
samostatne: 8.kyu - 3.Dan

I.B

min. 4.Dan
36 rokov

min. II.tireda

min. 2.stupeň

v komisii: 4.Dan - 4.Dan
samostatne: 8.kyu - 2.Dan

II.A

min. 3.Dan
33 rokov

min. II.tireda

min. 2.stupeň

v komisii: 2.Dan - 3.Dan
samostatne: 8.kyu - 1.Dan

II.B

min. 2.Dan
28 rokov

min. III.tireda

min. 1.stupeň

v komisii: 1.kyu - 2.Dan
samostatne: 8.kyu - 2.kyu

III.A

min. 1.Dan
25 rokov

min. III.tireda

min. 1.stupeň

v komisii: 2.kyu - 1.Dan
samostatne: 8.kyu - 3.kyu

III.B

min. 1.Dan
22 rokov

min. III.tireda

min. 1.stupeň

v komisii: 4.kyu - 1.kyu
samostatne: 8.kyu - 5.kyu

*Pozn.: stupeň trénerskej kvalifikácie je potrebné uvádzať v jej originálnom znení v zmysle legislatívy platnej v čase jej získania, tak ako je uvedený na potvrdení resp. diplome o jej získaní!

Povinnosti skúšobného komisára

1. Zodpovedne a čestne vykonávať svoju funkciu.
2. Skúšky vykonávať podľa skúšobného poriadku SZK a podľa doplnku skúšobného poriadku príslušného štýlu karate.
3. Objektívne hodnotiť predvedené schopnosti a zručnosti cvičencov.
4. Oznámiť výsledok skúšok a zaevidovať ich do preukazu SZK.

Skúšobné poplatky
Skúšobné poplatky sú výhradným majetkom organizátora skúšok. Výšku skúšobného poplatku schvaľuje VV SZK, alebo organizátor skúšok (regionálny zväz alebo zväz štýlu, klub).

Evidencia skúšky
Ak cvičenec absolvuje skúšku úspešne, skúšobný komisár zaeviduje udelené STV do preukazu SZK. Zároveň môže príslušný orgán vydať cvičencovi osvedčenie / diplom, certifikát/ o tom, že je nositeľom príslušného STV. Priebeh skúšky je povinný skúšobný komisár zaevidovať do príslušného protokolu orgánu karate. Protokoly zo skúšok na STV Dan je organizátor skúšok povinný zaslať do 14-tich dní od vykonania skúšok na adresu predsedu Akreditačnej komisie SZK.

Pôsobnosť skúšobného poriadku
Všeobecnou a technickou časťou Skúšobného poriadku SZK sa musia riadiť všetky orgány karate ktoré sú v SZK zlúčené alebo registrované.

Špeciálna časť spoločná pre všetky štýly karate

Skúšaný je počas skúšky povinný vykonať techniky ktoré určí skúšobný komisár z techník určených skúšobným poriadkom SZK a doplnkom skúšobného poriadku príslušného štýlu karate ktorý je jeho súčasťou. Skúšobný poriadok štýlu stanovuje ďalšie podmienky pre udelenie STV ( sebaobranné prvky, kata a formy kumite vlastné pre daný štýl...).
- Skúšaný vykonáva techniky samostatne. Povel na začatie cvičenia dáva skúšobný komisár.
- Postoje pre vykonanie techník Kihon určia jednotlivé štýly - sú súčasťou skúšobného poriadku.
- Skúšaný pri vykonávaní techník Kihon v BP alebo ZD, po vykonaní desiatich techník (kombinácií) zmení postoj z ľavého za pravý, pokiaľ skúšobný komisár nepreruší cvičenie, alebo neurčí iný počet techník.
- Skúšaný pri vykonávaní techník Kihon Ido vykonáva päť techník alebo kombinácií vpred, po mawate vykoná ďalších päť vzad.

Minimálne čakacie lehoty a podmienky na skúšky STV kyu a Dan.
Uvedené čakacie doby medzi skúškami STV Dan sú určené Pravidlami WKF ktoré boli znovu revidované dňa 1.6.2005.

kyu, Dan_______doba medzi jednotl.skúškami__počet rokov trénovania_vek uchádzača
9. kyu ...................................... 3. mesiace
8. kyu ...................................... 4. mesiace
7. kyu ...................................... 4. mesiace
6. kyu ...................................... 4. mesiace
5. kyu ...................................... 5. mesiacov
4. kyu ...................................... 5. mesiacov
3. kyu ...................................... 5. mesiacov
2. kyu ...................................... 6. mesiacov
1. kyu ...................................... 8. mesiacov
1. Dan ........................1.kyu.... 10.mesiacov ................................................ 16+
2. Dan ........................1.Dan.... 1. rok ......................................................... 16+
3. Dan ........................2.Dan.... 2. roky ....................................................... 16+
4. Dan ........................3.Dan.... 3. roky ........................... 11 rokov .............. 30+
5. Dan ........................4.Dan.... 4. roky ........................... 16 rokov .............. 35+
# 6. Dan .....................5.Dan.... 5. rokov ......................... 21 rokov .............. 41+
# 7. Dan .....................6.Dan.... 6. rokov ......................... 28 rokov .............. 48+
# 8. Dan .....................7.Dan.... 7. rokov ......................... 38 rokov .............. 58+
# 9. Dan .....................8.Dan.... 8. rokov ............................... - ................... 60+

# Znamená že tieto technické stupne musia byť schválené Výkonným výborom WKF.

A/ Pri mimoriadnej vyspelosti skúšaného cvičenca je možné udeliť STV o dva stupne vyšší. Táto zásada platí len do STV 5.kyu.
B/ Výnimočné udelenie vyššieho STV Dan ( bez skúšok) schvaľuje VV SZK.

Organizácia skúšok

A/ Skúšky STV organizuje príslušný orgán karate SZK, regionálny zväz, resp. únia, zväz štýlu, alebo klub, termín skúšky musí byť oznámený 14 dní vopred.
B/ Organizátor skúšky musí zabezpečiť takých skúšobných komisárov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto skúšobným poriadkom.
C/ Ak sa cvičenec zúčastnil skúšok v zahraničí, oprávnenosť skúšky v prípade STV Dan posúdi VV SZK, po predložení potvrdenia o skúške.
D/ Skúška nadobúda platnosť schválením príslušného orgánu zväzu.
E/ V prípade pochybnosti o právoplatnosti skúšok môže byť výsledok skúšky anulovaný príslušným orgánom zväzu

Priebeh skúšky
A/ Priebeh skúšky riadi skúšobný komisár alebo predseda skúšobnej komisie.
B/ Každá skúška začína a končí spoločným ceremoniálom.
C/ Každý cvičenec musí mať v preukaze SKZ, potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako jeden rok.
D/ Cvičenci sa zúčastňujú skúšok v karate gi, ktoré vyhovuje všetkým zásadám etikety karate, s označením príslušného STV.
E/ Priebeh skúšky musí byť dôstojný a výsledok skúšky musí byť adekvátny predvedeným znalostiam a schopnostiam.
F/ V kompetentnosti skúšobného komisára je rozhodnúť o prítomnosti osôb v skúšobnej miestnosti.
G/ Skúšky na STV Dan sú neverejné.

Menovanie skúšobných komisárov
1. Skúšobných komisárov I.A a I.B triedy schvaľuje VV SZK na základe návrhov jednotlivých zložiek karate SZK.
2. Skúšobných komisárov II.A, II.B, III.A a III.B triedy schvaľujú regionálne a štýlové zväzy karate registrované v SZK.
3. Skúšobné komisie na STV 5.-7.Dan menuje VV SZK ktorý rozhodne o termíne, spôsobe a mieste konania skúšok.
4. Skúšky na po STV 4.Dan vykonávajú regionálne, štýlové zväzy registrované v SZK podľa rozhodnutia a metodických postupov schválených riadiacim orgánom zväzu.
5. Pôsobnosť skúšobných komisárov:
I. triedy - vo všetkých kluboch a orgánoch SZK
II.-III. triedy - v kluboch karate za splnenia podmienok regionálneho, respektívne štýlového zväzu.
6. Menovanie skúšobných komisárov orgánmi zväzu je vždy k 1. januáru a je platné po uhradení licenčného poplatku.
7. Výšku licenčného poplatku skúšobného komisára stanovuje SZK a platí pre skúšobných komisárov všetkých tried. Skúšobný komisári všetkých tried ktorých menoval VV SZK, uhradia licenčné poplatky na účet SZK. V prípade menovania skúšobného komisára II. - III. triedy regionálnym alebo štýlovým orgánom zväzu karate ktorý je registrovaný v SZK je poplatok odvedený na účet tohto orgánu.
8. V prípade porušenia ustanovení skúšobného poriadku, etikety karate ako i zákonných noriem občana SR môže byť do doby prerokovania priestupku riadiacim orgánom SZK skúšobnému komisárovi pozastavená činnosť. Pozastavenie činnosti skúšobnému komisárovi písomne oznámi predseda AK SZK.
9. Žiadosti na skúšky STV 5. Dan a vyššie sa predkladajú na sekretariát SZK.


Práva skúšobného komisára
1. Vykonávať skúšky technickej vyspelosti podľa udelenej triedy.
2. Úhrada cestovných nákladov a odmeny za vykonanie skúšok (upresňujú ekonomické smernice SZK).
3. Skúšobný komisár musí byť včas oboznámený s termínom a miestom konania skúšok, najmenej 14. dní pred konaním. V prípade vážnych dôvodov sa musí včas ospravedlniť a umožniť nominovanie náhradníka.
4. Výber techník podľa skúšobného poriadku na príslušný technický stupeň a nižšie STV.
5. Vyžadovať od účastníkov skúšok dodržiavanie etiky a etikety karate.
6. Viesť evidenciu výsledkov skúšky v príslušnom formulári.
7. Je zodpovedný za dodržiavanie čakacích lehôt na jednotlivé STV a všetkých náležitostí skúšky.
8. Absolvovať skúšky v karate gi.Schválené VV SZK dňa 14.9.2010
___________________________ Peter BAĎURA

Technická časť skúšobného poriadku


Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu